Header Website 20160311

een wereld in verandering

Waerbeke vraagt aandacht voor de waarde van stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel. Onze huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende complexiteit, een voortdurend versnellend leefritme en een aanzwellende informatiestroom. Dit veroorzaakt bij velen gevoelens van desoriëntatie, vervreemding, onrust en onzekerheid. De ene reorganisatie is nog niet afgerond of de volgende staat al in de steigers. En dat gelijktijdig en in nagenoeg alle gebieden van het maatschappelijke leven. Geen wonder dat zich alom ‘uitputtingsverschijnselen’ voordoen, zowel in de persoonlijke levenssfeer – massaal gebruik van antidepressiva, gezondheidsklachten ten gevolge van stress, uitval door burn-out… – als in de vorm van het krakend tot stilstand komen van gevestigde maatschappelijke, politieke en economische structuren.

Overal tonen zich de grenzen van blinde, ongebreidelde groei. De zorgwekkende ontwikkeling van het klimaat of extreme inkomensongelijkheid blijken geen oppervlakteverschijnselen te zijn, maar alarmerende symptomen van een diepere problematiek. Naarmate de negatieve gevolgen hiervan ook in het dagelijkse leven van steeds meer mensen doordringen – met alle ontwrichtende effecten vandien – groeit niet alleen het besef dat de ingeslagen weg geen ‘volhoudbaar’ perspectief biedt, maar ook het inzicht én de bereidheid om daadwerkelijk een nieuwe richting te kiezen.

In deze fase van fundamentele heroriëntatie en transitie vraagt Waerbeke aandacht voor stilte, rust en ruimte als voorwaarde voor leefkwaliteit. En meteen zijn ze ook ijkpunt en toetssteen bij de ingrijpende, duurzame transitieprocessen die zich de komende decennia wereldwijd zullen voltrekken.

Waerbeke-activiteiten zijn er op gericht de verbindende en verdiepende kracht van stilte te ontsluiten. Waerbeke gelooft in de transformerende potentie van stilte, niet alleen akoestisch, maar ook sociaal en psychologisch. Ze gelooft ook dat zij een unieke bijdrage kan leveren bij de overgang naar en het behoud van een leven-ondersteunende, meer rechtvaardige samenleving.

Waerbeke is actief op diverse maatschappelijke domeinen. Waerbeke informeert en sensibiliseert, biedt vorming en ondersteuning, en voert actie náár en mét verschillende doelgroepen.

Het overzicht van activiteiten geeft een beeld van de breedte van Waerbeke als sociaal-culturele beweging en de verscheidenheid van middelen die zij inzet bij het realiseren van haar kernthema.

NIEUWSBRIEF

Regelmatig informeert Waerbeke over de werking van de beweging. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Please wait

banner Waerbekehuis

Conferentie banner 2016 terugblik

... en verwante activiteiten