activiteiten

Waerbeke vraagt aandacht voor de waarde van stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel. Onze huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende complexiteit, een voortdurend versnellend tempo van ontwikkelingen en een aanzwellende informatiestroom. Dit veroorzaakt bij velen gevoelens van desoriëntatie, vervreemding, onrust en onzekerheid. De ene reorganisatie is nog niet afgerond of de volgende staat al in de steigers. En dat gelijktijdig en in nagenoeg alle gebieden van onze maatschappij. Geen wonder dat zich alom ‘uitputtingsverschijnselen’ manifesteren, zowel in de persoonlijke levenssfeer (massaal gebruik van antidepressiva, gezondheidsklachten ten gevolge van stress, uitval door burn-out, enz.) als in het krakend tot stilstand komen van allerlei maatschappelijke, politieke en economische structuren.
Overal tonen zich de grenzen van blinde, ongebreidelde groei. De zorgwekkende ontwikkeling van het klimaat of extreme inkomensongelijkheid blijken geen uitzonderlijke oppervlakteverschijnselen te zijn, maar de alarmerende symptomen van een diepere problematiek. Naarmate de negatieve gevolgen van deze ontwikkelingen ook in het dagelijkse leven van steeds meer mensen doordringen – met alle ontwrichtende effecten van dien – groeit niet alleen het besef dat de ingeslagen weg geen duurzaam perspectief biedt, maar ook het inzicht en de bereidheid om daadwerkelijk een nieuwe richting te kiezen.

In deze fase van fundamentele heroriëntatie en transitie vraagt Waerbeke aandacht voor stilte, rust en ruimte als voorwaarde voor duurzame leefkwaliteit. En meteen zijn ze ook een ijkpunt en toetssteen bij de ingrijpende transitieprocessen die zich de komende decennia wereldwijd zullen voltrekken.

Waerbeke-activiteiten zijn er op gericht de verbindende en verdiepende kracht van stilte te ontsluiten. Waerbeke gelooft in de transformerende potentie van stilte – niet alleen akoestisch, maar ook psychologisch – en de unieke bijdrage die zij kan leveren bij de overgang naar en het behoud van een leven-ondersteunende samenleving. Waerbeke is actief op diverse maatschappelijke domeinen, zowel sociaal als cultureel. Waerbeke informeert en sensibiliseert, biedt vorming en ondersteuning aan en voert actie naar en met verschillende doelgroepen. Onderstaand overzicht van activiteiten geeft een beeld van de breedte van Waerbeke als sociaal-culturele beweging en de diversiteit van middelen die zij inzet bij het realiseren van haar kernthema: