missie & visie

 

Waerbeke bevordert en ondersteunt de integratie van stilte in alle domeinen van de samenleving.

Te midden van toenemende druk op open ruimte, polarisering en zinverlies inspireert en stimuleert zij maatschappelijke vernieuwing en duurzame systeemverandering.

Waerbeke vertrekt vanuit het verdiepend en verbindend vermogen van stilte-rust-ruimte.

Zij informeert en sensibiliseert en zet met diverse praktijkgemeenschappen publieksgerichte projecten en campagnes op.

 

Stiltebloem opbouw 1 lr

stilte als creatieve bron [ruimte voor inspiratie – bron]

We beleven een tijd waarin steeds meer mensen stilte opzoeken om rust te vinden of om zich te herbronnen. Te midden van een vooral op productie, consumptie en versnelling gerichte maatschappij bieden stilte en rust de nodige ruimte om in contact te treden met waarden die verdieping en ontmoeting mogelijk maken. Leefkwaliteit bepaalt het welbevinden van iedereen, van jong en oud. De zorg voor de dagelijkse leefkwaliteit in onze snel veranderende, vaak uiterst complexe samen­le­ving is ieders verantwoordelijkheid, van individu tot overheid.

 

Stiltebloem opbouw 7

stilte werkt [ruimte voor exploratie – bloem]

Stilte beleven is proeven van het leven in al zijn facetten. Fysieke, akoestische stilte is niet altijd nodig, maar blijkt voor velen wel een mogelijke opstap naar innerlijke stiltebeleving. Stilte is niet bereikbaar in de buitenruimteals zij niet in samenklank is met de stilte in de innerlijke ruimte. Als ik niet open en stil ben in mezelf, kan ik de weldadige, in­spirerende werking van stilte in mijn omgeving niet beleven.
Waerbeke werkt in de eerste plaats praktijkgericht en wil personen, plekken en prak­tijken met elkaar verbinden. Voorts gaat ze op zoek naar inspirerende praktijkvoor­beelden in binnen- en buitenland. Als beweging creëert Waerbeke een contactzone tussen het beleid of de overheid, het veld van professionele en vrijwillige bemiddelaars, sociaal-cultu­rele organisaties, be­drijven... en het ruime publiek.
Stiltekwaliteit is overal. Stiltebeleving leidt vanzelf tot zorgzame aandacht voor de mens en de wereld, voor de natuurlijke, landelijke of stedelijke omgeving, voor al wie er leeft, werkt of op bezoek komt. Zo genereren stilte, rust en ruimte specifieke kwa­li­teiten die een belangrijke rol spelen in uiteenlopende maatschappelijke domeinen (empathie en luistervermogen, helende kwaliteit, verzoeningsgezindheid, ecologisch inzicht, esthetische kwaliteit...).

 

Stiltebloem opbouw 8 lr

stilte in beweging [ruimte voor expressie – wiel]

Waerbeke beantwoordt de behoefte aan een brede, maatschappelijke beweging die de vele initiatieven, tradities en praktijken rond stilte, rust en ruimte met elkaar verbindt en op een respectvolle, duurzame manier mee helpt ontwikkelen. Overal in Vlaan­de­ren ont­staan – over de verschillende beleidsdomeinen heen – praktijkge­meenschap­pen die met stilte en rust aan de slag zijn of willen gaan.

Het stiltewiel maakt zichtbaar welke creatieve mogelijkheden stilte zoal biedt binnen diverse beleidsdomeinen. Zo levert haar helende kwaliteit aantoonbare bijdragen aan actuele ontwikkelingen op het vlak van gezondheid en welzijn. Stilte als akoestische en ecologische kwaliteit kan aanleiding geven tot initiatieven die rekening houden met de samenhang tussen leefmilieu, ruimtelijke planning, mobiliteit en gezondheid. Het 'wiel' is de ruimte waarin tal van kwaliteiten – 'bloem' – die uit stiltebeleving te­voorschijn komen – 'bron' – tot expressie worden gebracht.

Waerbeke gelooft in de creativiteit en de veerkracht van mensen. Een maatschappe­lijke be­weging rond stilte-rust-ruimte in Vlaanderen nodigt iedereen uit tot 'wakker' bur­gerschap, kritische reflectie, alertheid, respect en behoedzaamheid. In stilte krijgen innovatieve praktijken en scheppingskracht ruimte tot zelfontplooiing.